Ingo vom Fuchsberg

Ingo vom Fuchsberg

VJP 73
Hegewald 2009 211/222
VGP/UF 315, Prize I
HN, spl, HD-Frei
Sg(11) sg (11)